Izikole zesiZulu emalokishini aseNingizimu-Afrika ngesikhathi esisha se-Inthanethi

Isifikile ngaleli hlobo i-inthanethi esikoleni sikahulumeni saseSoweto, Emseni Primary School. Sekudlule iminyaka engu-31 lesi sikole singanayo i-inthanethi ephephile futhi ethembekile. Lesi yisigameko esingokomlando uma sikhumbula ukuthi lesi sikole sabantu abamnyama sinabafundi abangu-500. Othisa kade befundisa ngesiZulu futhi bafundise ngesiNgisi uma bethanda. Njengombhali wezincwadi zesiZulu okholelwa […]

Izikole zesiZulu emalokishini aseNingizimu-Afrika ngesikhathi esisha se-Inthanethi Read Full Article »

IKati elingaPhazami

UManzekhofi nezaKhe iyona incwadi engiyifunde ngihleka unomphela ngingakwazi ngisho ukuyibeka phansi. Kodwa okungemnandi ngayo, ukuba mfishane kwayo. Ngithe ukuyibuka kancane, ngizikhumbuza lezo zindawo ezinmandi kanye nezibuhlungu. Ngakha imifanekiso emqondweni, ngibuye ngiyibhidlize leyo mifanekiso ngiphinde ngakhe eminye imifanekiso. Kubekhona into ethi angihleke futhi kodwa ngabe kukhona

IKati elingaPhazami Read Full Article »

Amazwi Aphakeme

Igama lami nguSiya Masuku. Ngikhulele eSoweto, ilokishi eliziqhenya ngokuhluka kwezilimi, eNingizimu-Ntshonalanga neGoli, eNingizimu Afrika. Ngikhule ngesikhathi lapho ezweni lethu isiNgisi sasiphakanyiswa kakhulu. Thina abebafunda ezikoleni zasemadolobheni sasingavunyelwa ukukhuluma izilimi zethu zendabuko. Ngakuvumela lokhu kucindezelwa kolimi lwami lokuzalwa, ngifaka isandla ekucindezelweni kolimi lwami lwasekhaya, isiZulu. Akumina

Amazwi Aphakeme Read Full Article »

Ubumnene Obedlulele

Ngelinye ilanga ngavakashela abangani bami, uThabo noLudwe, ngamangala uma ngifika ngibabulisa bengitshela ukuthi wusuku lokuzalwa lwendodakazi yabo uLiyana. Nango-ke eseza egijima ezongibingelela. Wangigabisela, ethi yena useneminyaka emine. Saphela sonke yinsini, kodwa sizama ukuzifihla ukuze angaphoxeki. Kuthe ngihlezi noThabo sinethezekile, weza uLiyana egijima ephethe imiqhathane emithathu,

Ubumnene Obedlulele Read Full Article »

Scroll to Top