uNjabulo: emkhathini

R300.00

uNjabulo & emkhathini

UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.

Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.

Out of stock

Category:
Share with your friends

uNjabulo

UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.

Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-0-3
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

emkhathini

Lolu uhambo lomkhathi nemibuzo engajwayelekile ngamapulanethi esiwaziyo..

This is a travel through space and unusual questions about our solar system.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-1-0
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

Share with your friends
Weight 0.4 kg
Dimensions 20 × 20 × 1 cm

2 reviews for uNjabulo: emkhathini

 1. Bongani Godide

  Kuhlale kudingeka ukuthi umlobi wezingane ngamunye abenendlela yakhe kunoma iyiphi incwadi ayibhalayo, okudingeka kube yindlela ehlukile ekuchazeni ukuthi ungubani emkhakheni wokufunda nokubhala. Indlela ibalulekile ngoba isiza ukuba umlobi athuthukise abafundi bakhe, abanike isabelo semakethe embonini. Omunye kumele aqaphele ukuthi ahlale eqotho kwindlela yakhe kodwa asebenzise ubuhlakani obumangalisayo.

  Uma ngiqala ukufunda lencwadi ngathanda izici ezimbili ezibucayi, okunye kungaba yimifanekiso emihle esembozweni yencwadi. Okwesibili kwakuyigama lomlobi ngenxa yesifiso sakhe sokubhala. Ngesikhathi ngidabula isembozo sencwadi, ukuze ngihlole, ngathola umfana ngaphambili nenja ngemuva futhi ngokushesha wangikhumbuza abafana abaningi emphakathini abathanda izinja, bazobonakala behambahamba ngamaqembu nezinja zabo. Lokho kwangithokozisa kakhulu.

  Ngiphoxeke kakhulu lapho ngivula ikhasi lokuqala ukuze ngibheke isici sezomthetho wencwadi, ngabhekisisa yonke imininingwane mhlawumbe kabili, futhi kukhona okungangijabulisanga ngaba nokungabaza ekusetshenzisweni uhlelo lolwimi.

  Ngaphinde ngacabanga ukuthi yindlela umlobi ayisebenzisile ukudida umfundi.

  Umlingisi oyinhloko, osemusha u-Njabulo, unesithakazelo emkhakheni wobungcweti bobunjiniyela futhi lokhu kuvela lapho eqala ukutshela uyise ukuthi ufuna ukulandela ezinyathelweni zakhe ngenkathi abukele ubaba wakhe elungisa imoto yakhe. Usebenzisa lelothuba ukubika umhlukumezi esikoleni futhi kimi ngenye yezinto ezibaluleke kakhulu kulencwadi, ubuhlobo phakathi kobaba nendodana.

  Njengoba indaba iqhubeka, umngane kaNjabulo, uyamvakashela ekhaya futhi bathatha leso sikhathi ukudlala kanye nenja kaNjabulo. Wajabula ngoba umngane naye uthanda izinja. Imifanekiso emangalisayo ithwala lencwadi kakhulu okungibonise ukuthi uSiya Masuku ungumdwebi ngaphezu komlobi.

  Okukhathazayo yinkinga yamaphutha yolwimi futhi kwezinye izimo umlobi usebenzisa ukuhumusha okuqondile. Lokhu kwangipha inselelo ngoba sidinga ukuveza izilimi ze-Afrika ezicebile futhi sikhuthaze umbono wokuthi ulwimi lwase-Afrika luyinkimbinkimbi. Obunye ubunzima kwakuxhuma amagama nabalingiswa ngenxa yendlela ye-comic umlobi ayisebenzisile, kumele uzibuze ukuthi izingane zizothola kanjani inselele yokufunda.

  Abafana namantombazane bazoyithokozisa lendaba ikakhulukazi labo abaneminyaka emihlanu kuya kweyisishagalombili ubudala. Lencwadi ayinayo isakhiwo sezindaba eziyisisekelo, noma ngabe ufuna ukuyisebenzisa njengencwadi yomsebenzi lezizindlela ezilinganiselwe zokwenza lokho, kungase kudingeke umuntu onolwazi asebenze uma esebenza nezingane.

 2. Bongani Godide

  Kuhlale kudingekile ukuthi umlobi wezingane ngamunye abenendlela yakhe kunoma iyiphi incwadi ayibhalayo, okudingeka kube yindlela ehlukile ekuchazeni ukuthi ungubani emkhakheni wokufunda nokubhala. Ngakho-ke indlela yokubhala idlala indima ebalulekile ngoba kusiza oyedwa (umlobi) ukuba athuthukise abafundi bakhe, abanike isabelo semakethe embonini. Omunye kumele aqaphele ukuthi ahlale eqotho kwindlela kodwa angakwazi ukuhamba ngendlela efanele ukuze asekele abafundi bakhe.

  Omunye kumele aqonde ukuthi ekubhaleni izincwadi zezingane ikakhulukazi indaba ebhalwe ngezithombe kodwa amagama abeyidlanzane nje, kubalulekile ukuthi abenguchwepheshe ekubhaleni izincwadi zezingane. USiya Masuku, ngokusebenzisa lencwadi uyewakwazi ukwenza incwadi yezithombe ezithokozisayo ezingasetshenziswa ngabafundisi bezikole zamabanga aphansi nasezinkulisweni, noma abaholi bamaqembu abafunda emizamweni yabo yokukhuthaza ukuthuthukiswa kokufunda nokubhala. Izincwadi ezinjalo zidlala indima ebalulekile ezweni lapho amazinga okufunda nokubhala ephansi kakhulu.

  Uma ngiqala ukufunda lencwadi ngiqale ngathanda imidwebo emangalisayo yaphinda yangiqaphelisa ukuthi ingenye yalezizincwadi ezingaheha ingane noma nini lapho zingena esitolo sezincwadi noma esigabeni sokufunda. Impikiswano ingabanjwa ngokuqondene nemibala emnyama kodwa ubuhle balemifanekiso buhle kakhulu. Isihloko sencwadi sinencazelo ejulile futhi ngokuvamile kuyincazelo ethile engokomoya kuleli gama njengoba sekushiwo ukuthi Emkhathini yilapho konke kwenzeka khona.

  Umlobi ugcine ulwimi lulula kakhulu futhi lufundeka kalula emakhasini asemqoka, wabuye wasebenzisa amanye amagama ukuze kuhambisane nemifanekiso. Lokhu kuzoba kuhle ukuthi izingane zikwazi ukuzifundela zodwa (Zizithathele incwadi zifunde kungenamuntu omdala).

  Lencwadi ichaza amaplanethi ahlukene ngaphandle komhlaba, ibuye ihlukanise ngayinye ngamagama wayo. Lombhali ubhale incwadi yezithombe ngamagama amancane kodwa lokho kuzojabulisa kakhulu izingane ngoba izingane zizothanda imifanekiso emihle. Kuzosiza izingane zase-Afrika ukuba ziqonde yonke indawo zisakhula izinike ithuba lokwazi lokho okusemqoka kakhulu empilweni

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top