UDaisy Omangalisayo

R80.00

Daisy is a small chicken who lives in a small farm. Her dream is to fly.

UDaisy, oyitshwele elincane, ulihlala epulazini. Unesifiso sokuthi angandiza.

Category: Tag:
Share with your friends

All the other chickens laughed at her when she taught her herself how to fly. Then one day, something amazing happened.

Wonke amanye amatshwele ayamuhleka uma ezama ukuzifundisa ukundiza. Kodwa ngelinye ilanga, kwavele kwenzeka into emangazayo.

Umbhali (Writer): Nozizwe Herero
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Leona Ingram
Umhumushi (Translator): Robert Mchunu
Yashicilelwa (Published): 2015
Abashicileli (Publisher): SiyaFunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 9781928318583
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 24

Share with your friends
Weight 0.08 kg
Dimensions 15 × 15 × 0.1 cm
Scroll to Top