Siyafunda: isiZulu

R300.00

Siyafunda: isiZulu makes learning the pronunciation of the isiZulu alphabet fun, beautiful and easy.

iSiyafunda: isiZulu yenza ukufunda isiZulu kubemnandi, kubukeke, futhi kube lula kumuntu ofunda imisindo yesiZulu.

Category: Tag:
Share with your friends

A book for anyone who is learning isiZulu at primary level. There is an English translator page to help those who cannot read isiZulu.

Incwadi noma ubani ofunda isiZulu emabangeni ayisisekelo. Kukhona ikhasi lomhumushi elenzelwe ukusiza abakhuluma olunye ulimi okungesona isiZulu.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Nqobile Nxumalo
Umlandisi (Narrator): Cora Ledwaba
Yashicilelwa (Published): 2016
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 9780620695756
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 72

Share with your friends
Weight 0.15 kg
Dimensions 15 × 21 × 0.5 cm
Scroll to Top