Reviews

Amazwi Aphakeme

Igama lami nguSiya Masuku. Ngikhulele eSoweto, ilokishi eliziqhenya ngokuhluka kwezilimi, eNingizimu-Ntshonalanga neGoli, eNingizimu Afrika. Ngikhule ngesikhathi lapho ezweni lethu isiNgisi sasiphakanyiswa kakhulu. Thina abebafunda ezikoleni zasemadolobheni sasingavunyelwa ukukhuluma izilimi zethu zendabuko. Ngakuvumela lokhu kucindezelwa kolimi lwami lokuzalwa, ngifaka isandla ekucindezelweni kolimi lwami lwasekhaya, isiZulu. Akumina …

Amazwi Aphakeme Read Full Article »

Share with your friends

Ubumnene Obedlulele

Ngelinye ilanga ngavakashela abangani bami, uThabo noLudwe, ngamangala uma ngifika ngibabulisa bengitshela ukuthi wusuku lokuzalwa lwendodakazi yabo uLiyana. Nango-ke eseza egijima ezongibingelela. Wangigabisela, ethi yena useneminyaka emine. Saphela sonke yinsini, kodwa sizama ukuzifihla ukuze angaphoxeki. Kuthe ngihlezi noThabo sinethezekile, weza uLiyana egijima ephethe imiqhathane emithathu, …

Ubumnene Obedlulele Read Full Article »

Share with your friends

Maaike Bakker’s ‘Beyond the Vanishing Point’

As a child Maaike Bakker came up with strange inventions by combining found objects. Her creations seemed to end up as random props in some odd narrative. ‘Art making always came natural to me,’ she says. ‘I felt comfortable with making things.’ It is through …

Maaike Bakker’s ‘Beyond the Vanishing Point’ Read Full Article »

Share with your friends

One Brick at a Time: Bronwyn Katz

Another Bag Factory Artist who is dealing with women’s issues, is Bronwyn Katz (24). Like Dhlomo-Mautloa, she is growing in confidence through character building life experiences, navigating her role as an artist. She is currently working under the Bag Factory Studios’ 2017 Funded Studio Programme. …

One Brick at a Time: Bronwyn Katz Read Full Article »

Share with your friends
Scroll to Top